Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
listlessness
4170 deca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
listlessness
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
listlessness
4951 c9e0 390
Reposted fromtichga tichga viajointskurwysyn jointskurwysyn
listlessness
6461 203b 390
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
listlessness
0851 ad9a 390
listlessness
listlessness
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
listlessness
Trolltunga, Norway
listlessness
Reposted frombluuu bluuu
listlessness

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
listlessness
Reposted frombluuu bluuu
listlessness
8997 f490 390
Reposted fromdoedeer doedeer viahavingdreams havingdreams
listlessness
Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi vianyaako nyaako
1169 69e2 390
7780 14f4 390
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
7549 101a 390
Reposted fromtwice twice viaoversensitive oversensitive
listlessness
2115 df1e 390
Reposted fromhagis hagis vialifeless lifeless
listlessness
5896 c777 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaters laters
listlessness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl